Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
1. De Stichting Medische Opleidingen Nederland behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de cursus geen doorgang te laten vinden.
2. De Stichting Medische Opleidingen Nederland informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt reeds betaald cursusgeld volledig gerestitueerd.

2. Betalingsvoorwaarden
1. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.

3. Annuleringsvoorwaarden
1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 2 weken bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden. Er zal bij annulering € 50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. In geval van annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen Nederland.
4. In geval van annulering in minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen Nederland.

4. Tussentijdse opzegging bij een meerdaagse cursus (niet geldig bij een eendaagse cursus)
1. Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de meerdaagse cursus het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

5. Auteursrechten
1. Al het onderwijsmateriaal op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en eigendom van Stichting Medische Opleidingen Nederland. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Medische Opleidingen Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.
2. Niets uit het onderwijsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van ‘copy paste’, druk, downloaden, klonen of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Medische Opleidingen Nederland.

6. Klachten
1. Indien u een klacht heeft of een bericht wilt sturen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Medische Opleidingen Nederland, dan kunt u deze mailen naar info@medischeopleidingen.nl of via post naar Stichting Medische Opleidingen Nederland, t.a.v. Dr. M. Dunkelgrün, Berglustlaan 44, 3054BJ Rotterdam.
2. De cursist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
3. De klacht wordt binnen 4 weken door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoord.
4. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal aan de cursist kenbaar gemaakt worden binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
5. Indien de klacht niet naar tevredenheid is beantwoord, kunt u zich richten tot het bestuur van de Stichting Medische Opleidingen Nederland.
6. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en het bestuur aan hun geheimhoudingsplicht voldoen.

7. Geheimhouding en privacy
1. De Stichting Medische Opleidingen Nederland respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.