Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

 1. De Stichting Medische Opleidingen behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de cursus geen doorgang te laten vinden.
 2. De Stichting Medische Opleidingen informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt reeds betaald cursusgeld volledig gerestitueerd.

2. Betalingsvoorwaarden

 1. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.

3. Annuleringsvoorwaarden

 1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 2 weken bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden.
 3. In geval van annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen.
 4. In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen.
 5. Bij annulering zijn wij genoodzaakt € 50 administratiekosten in rekening te brengen.

4. Tussentijdse opzegging

 1. Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de cursus het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

5. Auteursrechten

 1. Het auteursrecht dat verband houdt met de cursus blijft eigendom van de Stichting Medische Opleidingen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.

6. Klachten

 1. Indien u een klacht heeft of een bericht wilt sturen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Medische Opleidingen, dan kunt u deze mailen naar info@medischeopleidingen.nl  of via post naar Stichting Medische Opleidingen, t.a.v. Dr. M. Dunkelgrün, chirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland, Westplein 12, 3016 BM Rotterdam.
 2. De cursist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 3. De klacht wordt binnen 4 weken door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoord.
 4. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal aan de cursist kenbaar gemaakt worden binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
 5. Indien de klacht niet naar tevredenheid is beantwoord, kan de cursist zich richten tot onafhankelijke derde: mw. mr. M. Provoost, medisch jurist, www.provoostadvies.nl, m.provoost@provoostadvies.nl.
 6. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend. 
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 8. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en de onafhankelijke derde aan hun geheimhoudingsplicht voldoen.

7. Geheimhouding en privacy

 1. De Stichting Medische Opleidingen respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.